VertrouwelijkheidBescherming van de persoonsgegevens


De gegevens die wij van u ontvangen, worden opgenomen in de bestanden van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, en dienen enkel om te antwoorden op het inschrijvingsverzoek dat u voor een examen hebt ingediend.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en indien nodig te verbeteren. Daartoe moet u contact opnemen met het Examensecretariaat via het e-mailadres examen.bew@gob.irisnet.be.